ECO SINKERS sú certifikované ekologické betónové záťaže od značky ECO D&M. Cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

ECO D&M s.r.o.
info@ecosinkers.sk

Najpredávanejšie

Naša cena 7,01 €
skladom
Naša cena 1,60 €
skladom
Naša cena 9,75 €
skladom


Ochrana osobných údajov

GDPR podmienky ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov GDPR

 

I.

Základné ustanovenie

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je ECO D&M, s.r.o.,IČO: 50 476 131 so sídlom Snežienkova 22, 971 01 Prievidza (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú

adresa: Cintorínska 512/35, 059 34 Spišská Teplica

email: info@ecosinkers.sk

telefón: 0910 903 584

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

 1. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy, registrácie v e-shope a hodnotenie produktov alebo e-shopu.
 3. Za účelom spracúvania štatistických údajov o využívaní našej ponuky v e-shope a navštívených stránkach využívame služby Google Analytics od spoločnosti Google , ktorá je certifikovaná pre ochranu osobných údajov v oblasti sledovania návštevnosti webu.
 4. Za účelom tvorby marketingu a remarketingu ďalej údaje spracovávame pomocou vnoreného javascript kódu týchto certifikovaných externých služieb: Google Adwords, Facebook pixel.
 5. Na viacerých miestach v našom e-shope používame tzv. Sú to malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a prehliadač povoľuje ich ukladanie. Cookies nemôžu byť priradené konkrétnej osobe a neobsahujú žiadne osobné údaje. Spojenie týchto údajov s inými zdrojmi údajov o vašej osobe je vykonané iba za predpokladu, že ste nám udelili váš výslovný súhlas na stránke www.ecosinkers.sk

Používame tieto Cookies:

Cookies

Účel

externaFontsLoaded

Pomáha nám s načítaním fontou

NOCHACHE

Pomáha s rychlostou načítania webu

Slúži k identifikácii prihlásení

previousURL

Ukladá predchádzajúcu navštívenú stránku

referal

Pomáha s identifikáciou predchádzajúcemu zdroju návštev

mccid a mceid

Interná informácia pre zaistenie správneho chodu stránok

SRV_id

Interná informácia pre zaistenie vysokej dostupnosti

CookiesOK

Súhlas s použitím cookies

 

Analytické Cookies:

Cookies (služba)

Účel

 

Google Analytics

Pomáha nám s meraním a vyhodnocovaním úspešnosti webu

Podmienky služby Google Analytics

Smartlook a Smartsupp

Pomáha nám s meraním a vyhodnocovaním úspešnosti webu a komunikácii zo zákazníkmi.

Podmienky služby Smartlook a Smartsupp

Google Optimize

Používame ich k vyhodnocovaniu úspešnosti a zlepšovaniu webu

Podmienky služby Google Optimize

 

Marketingové Cookies:

Cookies (účel)

Účel

 

Google Adwords

Používame Adwords k cieleniu reklamy

Podmienky služby Google Adwords

Facebook audience

Používame Facebook k cieleniu reklamy

Podmienky služby Facebook

Twitter

Používame Twitter k cieleniu reklamy

Podmienky služby Twitter

Linkedin

Používame Linkedin k cieleniu reklamy

Podmienky služby LinkedIn

 

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 1. Účelom spracovania osobných údajov je
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 1. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

IV.

Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
 • Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
 • Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy:  
  Slovak Parcel Service, s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji,

Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 1,


 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu:
  - orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti,

 • zaisťujúce marketingové služby.
  Heureka Shopping s.r.o. Karolinská 650/1 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká Republika,
  Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko,
  Google Ireland Limited, Gordon House Barrow Street, Dublin 4, Írsko

 1. Prevádzkovateľ má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte
 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,

 

 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

                                                             

VII.

Podmienky zabezpečení osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä heslami, antivírusovým programom.
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

VIII.

Informačný systém e-mailový marketing

 1. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.
 2. Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.
 3. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať na stránke Odhlásenie z odberu newsletterov, pričom tieto okamžite mažeme. Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.

IX.

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.01.2021. 

 

 

NmExM2IxZj